August 19, 2017

รับแปลภาษาไทย-อังกฤษ

การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ถือเป็นภาษายอดนิยมในการแปลมากที่สุด หลายคนต้องการจะยื่นเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งเอกสารการสมัครงาน เอกสารทางธุรกรรม ซึ่งถือว่าเป็นเอกสารที่สำคัญมาก ทำให้การแปลเอกสารภาษาไทยเป็นเอกสารภาษาอังกฤษ จำเป็นต้องให้นักแปลผู้เชี่ยวชาญทำการแปลภาษาให้ เพราะเอกสารราชการบางทีมีศัพท์เฉพาะด้านในการนำไปยื่นในแต่ละหน่วยงาน
August 19, 2017

รับแปลภาษาอังกฤษ

ทางศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น รับแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างๆ อาทิ อังกฤษเป็นไทย อังกฤษเป็นจีน อังกฤษเป็นญี่ปุ่น โดยทางเรามีนักแปลผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์จำนวนมาก ที่คอยให้บริการแปลภาษา ซึ่งศูนย์แปลทีไอเอสฯ จะใช้นักแปลเจ้าของภาษาในการแปล เพื่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
August 19, 2017

รับแปลภาษาอังกฤษ-ไทย

การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย นับวันจะมีจำนวนเอกสารที่ต้องการแปลภาษามากขึ้นเรื่อยๆ เพราะหลังจากเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งมีการข้ามไปมาระหว่างแรงงานทั้งไทยและต่างชาติ การต้องแปลเอกสารต่างๆจากภาษาอังกฤษไปเป็นภาษาไทย หรือภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษจึงมีมากขึ้น รวมไปถึงการที่ต่างชาติเริ่มเข้ามาลงทุนในประเทศไทย เอกสารสัญญาต่างๆจึงต้องมีการนำมาแปลทั้งหมด
//]]>