รับแปลเอกสารสำคัญ

January 27, 2018
How to ask people to repeat themselves พูดว่าไงนะ ไม่ได้ยิน

How to ask people to repeat themselves พูดว่าไงนะ ไม่ได้ยิน

How to ask people to repeat themselves พูดว่าไงนะ ไม่ได้ยิน เวลาพูดกับภาษาอังกฤษคนต่างชาติ โดยเฉพาะคนที่ไม่ได้พูดอังกฤษเป็นภาษาแม่ ซึ่งอาจมีสำเนียงแตกต่างกัน ก็ต้องมีบ้างที่ไม่ได้ยิน ฟังไม่ทัน ฟังไม่ชัด จะขอให้ทวนคำพูดยังไงดีให้ฟังดูสุภาพ
August 19, 2017
รับแปลหนังสือรับรองการทำงาน

รับแปลหนังสือรับรองการทำงาน

หนังสือรับรองการทำงาน ถือเป็นเอกสารสำคัญที่ออกให้โดยบริษัท เพื่อระบุว่าพนักงานคนนี้ได้ทำงานอยู่ที่บริษัท ดำรงตำแหน่งาน เริ่มต้นการทำงานวันที่เท่าไหร่ และเงินเดือนปัจจุบันเท่าไหร่
August 19, 2017
รับแปลหนังสือรับรองนิติบุคคล | ศูนย์การแปลทีไอเอสทรานสเลชั่น

รับแปลหนังสือรับรองนิติบุคคล

หนังสือรับรองนิติบุคคล เป็นเอกสารที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกให้เป็นหนังสือรับรองว่าบริษัทได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลจำกัด โดยมีวันที่จดทะเบียนระบุอยู่ พร้อมชื่อบริษัท รายชื่อคณะกรรมการ ระบุรายมือชื่อผูกพันบริษัท มีการระบุทุนจดเทียน พร้อมระบุสถานที่ตั้งและวัตถุประสงค์ของบริษัท
August 19, 2017
รับแปลหนังสือคู่มือซอฟต์แวร์ | ศูนย์การแปลทีไอเอสฯ

รับแปลหนังสือคู่มือซอฟต์แวร์

หนังสือคู่มือซอฟต์แวร์  เป็นหนังสือที่บอกรายละเอียดของซอฟต์แวร์ในองค์กร ทั้งวิธีการใช้งานซอฟต์แวร์ การติดตั้ง การเซ็ทค่า ซึ่งหลายองค์กรต้องจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบต่างๆ
August 19, 2017
รับแปลหนังสือรับรองบริษัท โดยศูนย์การแปลทีไอเอสฯ

รับแปลหนังสือรับรองบริษัท

หนังสือรับรองบริษัท ถือเป็นเอกสารสำคัญที่รับรองว่าบริษัทนี้ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยระบุวันที่จุด และทะเบียนนิติบุคคล 13หลัก พร้อมชื่อบริษัท กรรมการของบริษัท จำนวนทุนจดทะเบียน สถานที่ตั้งของบริษัท
August 19, 2017
รับแปลใบแจ้งหนี้ | รับแปลธุรกิจการค้า

รับแปลใบแจ้งหนี้

ใบแจ้งหนี้ (INVOICE) ถือเป็นเอกสารแจ้งหนี้ที่ออกโดยผู้ขายสินค้าแจ้งให้ผู้ซื้อสินค้าทราบว่า มีรายการใดที่ต้องชำระเงินบ้าง สำหรับผู้ขายสินค้า เอกสารนี้ถือเป็นเอกสารที่สำคัญ
August 19, 2017
รับแปลสิทธิบัตร | รับแปลงานธุรกิจการค้า

รับแปลสิทธิบัตร

สิทธิบัตร ถือเป็นหนังสือที่ออกเพื่อทำการคุ้มครองงานประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม ที่ถูกสร้าง ออกแบบขึ้น โดยต้องเป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบว่าด้วยสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ซึ่งหนังสือนี้รัฐจะเป็นผู้ออกให้เพื่อคุ้มครอง
August 19, 2017
รับแปลเอกสารทางบัญชี | รับแปลภาษาอังกฤษ

รับแปลเอกสารทางบัญชี

เอกสารทางบัญชี ถือเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการลงบัญชีทั้งหมด เช่น บิลเงินสด ใบสั่งซื้อ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ซึ่งเอกสารเหล่านี้ถือว่าเป็นเอกสารที่จะผิดพลาดไม่ได้เลย หากผิดพลาดต้องรีบแก้ไขโดยทันที
August 19, 2017
รับแปลทะเบียนราษฎร์ | รับแปลเอกสารราชการ

รับแปลทะเบียนราษฎร์

ทะเบียนราษฎร์ คือเอกสารข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทะเบียนบ้าน ซึ่งมีข้อมูลการแจ้งเกิด รหัสบัตรประชาชน ข้อมูลครอบครัวทั้งหมด การแจ้งตาย การย้ายสถานที่อยู่อาศัย ซึ่งข้อมูลทะเบียนราษฎร์มีความสำคัญตั้งแต่เกิดยันตายก็ว่าได้
August 19, 2017
รับแปลใบรับรองสภาพโสด | รับแปลเอกสารราชการ

รับแปลใบรับรองสภาพโสด

ใบรับรองสภาพโสด คือ เป็นเอกสารที่เป็นประโยชน์สำหรับคนไทย ใช้เป็นหลักฐานในการไปทำงานยังต่างประเทศ รวมถึงใช้สำหรับการจดทะเบียบสมรสกับชาวต่างชาติ ซึ่งในประเทศไทย ยังไม่มีกฎหมายหรือระเบียบใดที่กำหนดไว้
August 19, 2017
รับแปลแปลทรานสคริปต์ | รับแปลภาษา เอกสาราชการ

รับแปลแปลทรานสคริปต์

                 ใบทรานสคริป (Official Transcript of Record) คือเอกสารรายงานผลการศึกษา ที่บอกรายละเอียดผลการศึกษาแต่ละเทอม ซึ่งจะประกอบไปด้วย รหัสวิชา , ชื่อวิชา , จำนวนหน่วยกิต , เกรดที่ได้รับ , เกรดเฉลี่ยรวมแต่ละเทอม และเกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษา
August 19, 2017
รับแปลหนังสือรับรองสถานที่เกิด | รับแปลภาษา

รับแปลหนังสือรับรองสถานที่เกิด

                หนังสือรับรองสถานที่เกิด คือ เอกสารหลักฐานที่หากมีการเกิด ต้องดำเนินการรับรองสภาพบุคคลตามกฎหมาย เป็นเอกสารสำคัญที่มีข้อมูลแสดงถึงถิ่นกำเนิด  สถานภาพในการดำรงอยู่ของบุคคลในสถานะการเป็นราษฎรของรัฐ เอกสารสำคัญนี้นำไปใช้ในความจำเป็นต่างๆ เช่น เป็นเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ
//]]>